Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

­


UCHWAŁA NR XLII/387/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.  poz.  594 z późn.  zm.),  art. 211,212,235,236  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 roku  o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:


§1. Dokonać  zmian  w planie  wydatków  budżetu  gminy  na  2014 rok  w sposób  określony  w Tabeli  Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 49.502 506,70 zł, w tym:

  • wydatki bieżące: 20.041.452,45 zł
  • wydatki majątkowe: 29.461.054,25 zł

§2. Dokonać  zmiany  Uchwały  Nr  XXIII/313/2013  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, w następujący sposób:
§3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.356.067,33 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu
gminy:
  • kredyty, w wysokości 0,00 zł
  • pożyczki, w wysokości 2.682.000,00 zł 
  • wolne środki w wysokości 674.067,33 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 3.370.348,14 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 14.280,81 zł na 2014 rok, jak w Tabeli Nr 2 załączonej do uchwały”

§3.
Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/313/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia
30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Komentarz

­Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2014 13:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.11.2014 13:52 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
16.11.2014 13:50 Dodano załącznik "Tabela Nr 1" (Przemysław Krawczyk)
16.11.2014 13:50 Dodano załącznik "Tabela Nr 2" (Przemysław Krawczyk)
16.11.2014 13:50 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)