Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Przeczycach – działki nr 656/7 – pod przepompownię ścieków PS-15.

­

UCHWAŁA NR XL/379/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 24 września 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Przeczycach - działki nr 656/7 - pod przepompownię ścieków PS-15      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy uchwala:

§1. Wyrazić zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie
0005, Przeczyce, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 656/7 k.m. 6 o pow. 0,0022 ha, z przeznaczeniem na  budowę i utrzymywanie  przepompowni  ścieków  PS-15  w ramach  zadania:  "Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Mierzęcice" realizowanego w ramach projektu pn. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa".

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy


/-/ Tadeusz Twardoch     

Komentarz

­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Przeczycach – działki nr 656/7 – pod przepompownię ścieków PS-15.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2014 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.09.2014 11:30 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)