Uchwała sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach.

­

UCHWAŁA NR XXXIX/371/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 sierpnia 2014r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego  w Mierzęcicach


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 549 z późn.zm.) oraz art. 229 pkt 3, i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.),


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co następuje:


§1.
Uznaje się za bezzasadną skargę Pana ... z dnia 12.06.2014r. przekazaną przez Kuratorium Oświaty w Katowicach pismem z dnia 24.06.2014r. na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach w przedmiocie zarzutów dotyczących procedury rekrutacji do przedszkola na rok 2014/2015.


Uzasadnienie

W dniu 02.07.2014r. do Rady Gminy Mierzęcice wpłynęła skarga Pana ... ojca małoletniej córki, który zarzuca dyskryminowanie go jako ojca przy rekrutacji dziecka na rok 2014/2015. Podnosi, że deklaracja przyjęta została bez jego zgody i podpisu a w roku 2013/2014 matka figurowała jako samotnie wychowująca dziecko, co zdaniem skarżącego jest niezgodne z prawdą. Ponadto podnosi, że w Przedszkolu w Mierzęcicach nikt nie zwraca uwagi na to w jakim stanie zdrowia jest dziecko które przychodzi do przedszkola, bowiem jego córka dwa tygodnie uczęszczała do przedszkola chora z kaszlem i katarem.

Rada Gminy Mierzęcice postanowiła, że zarzuty stawiane przez skarżącego rozpatrzy Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mierzęcice.

Komisja Rewizyjna swoje stanowisko przedstawiła w protokole z posiedzenia Komisji w dniu 13.08.2014r. i 20.08.2014r. Po zapoznaniu się z treścią skargi oraz wyjaśnieniami Dyrektora Przedszkola zarówno pisemnymi jak i ustnymi jak również dokumentacją przedłożoną Komisji przez Dyrektora Przedszkola Komisja Rewizyjna przyjęła informację dot. naboru do przedszkola na rok 2013/2014 Z informacji wynika, że córka skarżącego została przyjęta do przedszkola na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola Publicznego w Mierzęcicach przez matkę. To, że matka samotnie wychowuje dziecko nie miało znaczenia podczas tej procedury. Dziecko zamieszkiwało z matką na terenie gminy. Pani Dyrektor w swoich wyjaśnieniach podniosła, że ojciec podjął walkę o dziecko i w związku z tym to pismo. Ponadto zapoznała Komisję o zachowaniu dziecka, że chętnie uczęszcza do przedszkola, jest uzdolniona muzycznie. Powiedziała także, że zgodnie z zapisami Statutu, do przedszkola przyprowadzać można wyłącznie zdrowe dzieci. Jak dziecko jest chore nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola, jeżeli dziecko się rozchoruje podczas obecności w placówce, to wychowawczyni zaraz dzwoni do rodziców informując ich o tym.

Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, że to czy matka samotnie wychowuje dziecko czy nie, nie miało wpływu na przyjęcie dziecka. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. wyjaśniła również, że przepisy rekrutacyjne decydujące o przyjęciu do przedszkola zmieniły się w lutym br. i w związku z tym jest nowy regulamin rekrutacji.

Komisja uwzględniła wyjaśnienia Pani Dyrektor, że uczęszczanie dziecka do przedszkola w roku 2014/2015 odbyło się na podstawie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Mierzęcicach’.

W oparciu o powyższe Komisja Rewizyjna zawnioskowała do Rady Gminy o uznanie skargi za bezzasadną.

Rada Gminy uwzględniając stanowisko Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonym głosowaniu uznała wniesioną skargę za bezzasadną.


§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
 
/-/ Tadeusz Twardoch     

Komentarz

­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego w Mierzęcicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.09.2014 08:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.09.2014 08:20 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)