Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

­


UCHWAŁA NR XXXIX/368/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 sierpnia 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013r.  poz.  594 z późn.  zm.),  art. 211,212,235,236  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 roku  o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać  zmian  w planie  dochodów  budżetu  gminy  na  2014 rok  w sposób  określony  w Tabeli  Nr 1 załączonej do Uchwały.

 Plan dochodów po zmianach wynosi: 45.463.237,55 zł, w tym:
  • dochody bieżące: 18.696.422,98 zł
  • dochody majątkowe: 26.766.814,57 zł

§ 2.
Dokonać  zmian  w planie  wydatków  budżetu  gminy  na  2014 rok  w sposób  określony  w Tabeli  Nr
2 załączonej do Uchwały.

 Plan wydatków po zmianach wynosi: 48.374.474,88 zł, w tym:

  • wydatki bieżące: 18.926.759,03 zł
  • wydatki majątkowe: 29.447.715,85 zł

§ 3.
Dokonać  zmiany  Uchwały  Nr  XXIII/313/2013  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia  30 grudnia  2013r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, w następujący sposób:

§3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.911.237,33 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:
  • kredyty, w wysokości 0,00 zł
  • pożyczki, w wysokości 2 674 000,00 zł 
  • wolne środki w wysokości 237.237,33 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 2.925.518,14 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 14.280,81 zł na 2014 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”


§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Komentarz

­Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.09.2014 07:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.09.2014 07:59 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
25.09.2014 07:57 Dodano załącznik "Tabela Nr 1" (Przemysław Krawczyk)
25.09.2014 07:57 Dodano załącznik "Tabela Nr 2" (Przemysław Krawczyk)
25.09.2014 07:55 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)