Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego

­


Mierzęcice, dnia 27.08.2014 r.

GK.6733.0007.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wydaniu postanowienia
o podjęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49, art. 97 § 2 i art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), działając jako organ wskazany przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, postanowieniem Nr SKO-UL-426/607/17851/13/RS z dnia 07.11.2013 r.,

z a w i a d a m i a m

że w dniu 27.08.2014 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Mierzęcice o podjęciu postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 18.11.2013 r., złożony przez Pełnomocnika Pana Krystiana Kaizerbrecht, reprezentującego firmę „Arkada” Radosław Nawara w imieniu Inwestora, którym jest Gmina Siewierz – 42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • „Rekonstrukcja parterowych pomieszczeń skrzydła wschodniego i remont piwnicy wschodniej zamku w Siewierzu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”

przewidzianego do realizacji na terenie działek nr geod. 5537, 5531, 5615 k.m. 30 obręb Siewierz, Gmina Siewierz.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, pismem z dnia 17.01.2014 r. (data wpływu: 22.01.2014 r.) Inwestor zwrócił z prośbą o zawieszenie postępowania prowadzonego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z trwającą procedurą wyjaśniania problematyki rekonstrukcji parterowych pomieszczeń skrzydła wschodniego i remont piwnicy wschodniej zamku w Siewierzu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Postanowieniem z dnia 27.01.2014 r. przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone.

W dniu 22.08.2014 r. wpłynęło pismo, w którym Inwestor zwraca się z prośbą o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego, w załączeniu przekazując pismo Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z którego wynika akceptacja zamierzonego przedsięwzięcia przez Wojewódzką Radę Ochrony Zabytków w Katowicach.

Zgodnie z art. 97 § 2 K.p.a. gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

W związku z powyższym informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 216. w godzinach pracy Urzędu tj. w środy od godz. 9.00 do 17.00, w pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do 15.30.

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje. Zgodnie z art. 142 K.p.a. postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz: www.siewierz.bip.info.pl

 

                                                              Wójt Gminy Mierzęcice

                                                          /-/ mgr Grzegorz PodlejskiKomentarz

­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.08.2014 08:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.08.2014 13:30 Edycja dokumentu (Eugeniusz Niedbała)
28.08.2014 08:17 Utworzenie dokumentu. (Eugeniusz Niedbała)