Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

­

Mierzęcice, dnia 22.08.2014 r.

Nr GK.6220.0005.2013


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 i 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Mierzęcice

z a w i a d a m i a,

że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom postępowania przed wydaniem postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie istniejących obiektów hydrotechnicznych – zapory zbiornika Przeczyce oraz skanalizowanego/uregulowanego odcinka Czarnej Przemszy poniżej zbiornika Przeczyce wraz z Kanałem Ulgi, w ramach opracowanej dokumentacji technicznej dotyczącej przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, woj. śląskie – etap I Zbiornik Przeczyce”, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą się zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 95 (Referat Gospodarki, pok. nr 3), w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W myśl art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności te dokonywane są w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

Zawiadomienie dotyczy postępowania administracyjnego, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GK.6220.0005.2013 z dnia 12.03.2014 r. wydanej dla ww. przedsięwzięcia, w zakresie uzupełnienia załącznika nr 1 do decyzji o następujące działki: obręb Przeczyce, Gmina Mierzęcice: 1208/1, 1208/3, 1210, 1211, 1212, 1214, 788/2, 876/1, 876/2, 1213, obręb Warężyn, Gmina Siewierz: 183/1, 183/2, 184/1, 184/2.

Pod względem administracyjnym planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach dwóch gmin: Siewierz (obszar wiejski) oraz Mierzęcice – zgodnie z wykazem działek stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wyrazili opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Dodatkowo, na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że powyższa sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. Wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do 24 października 2014 r.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wobec powyższego, strony zostają zawiadomione poprzez zamieszczone niniejszego dokumentu na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl,, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz przy ul. Żwirki i Wigury 16 oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.siewierz.bip.info.pl.

                                                                 Wójt Gminy Mierzęcice

                                                             /-/ mgr Grzegorz Podlejski

Komentarz

­


Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.08.2014 14:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.08.2014 14:48 Utworzenie dokumentu. (Eugeniusz Niedbała)