Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

­UCHWAŁA NR XXXVIII/365/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 9 lipca 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013r.  poz.  594 z późn.  zm.),  art. 211,212,235,236  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 roku  o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice uchwala, co następuje:


§1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok w sposób określony w Tabeli załączonej do Uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi: 48.266.894,67 zł, w tym:
  • wydatki bieżące: 18.835.102,82 zł
  • wydatki majątkowe: 29.431.791,85 zł
§2. Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/313/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Twardoch       


Komentarz

­
Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2014 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.07.2014 12:23 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
11.07.2014 12:21 Dodano załącznik "Tabela" (Przemysław Krawczyk)
11.07.2014 12:21 Dodano załącznik "Załącznik" (Przemysław Krawczyk)
11.07.2014 12:21 Usunięto załącznik Załącznik Nr 1 (Przemysław Krawczyk)
11.07.2014 12:21 Usunięto załącznik Załącznik Nr 2 (Przemysław Krawczyk)
11.07.2014 12:20 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
11.07.2014 12:19 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1" (Przemysław Krawczyk)
11.07.2014 12:19 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)