Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

­


UCHWAŁA NR XXXVII/357/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 25 czerwca 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok      Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.4,  art. 51 ust.1,  art. 58 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211,212,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:


§1. Dokonać  zmian  w planie  dochodów  budżetu  gminy  na  2014 rok  w sposób  określony  w Tabeli  Nr  1 załączonej  do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 45.354.558,34 zł, w tym:
  • dochody bieżące: 18.605.502,11 zł
  • dochody majątkowe: 26.749.056,23 zł
§2. Dokonać  zmian  w planie  wydatków  budżetu  gminy  na  2014 rok  w sposób  określony  w Tabeli  Nr  2 załączonej  do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 48.265.795,67 zł, w tym:
  • wydatki bieżące: 18.834.003,82 zł
  • wydatki majątkowe: 29.431.791,85 zł
§3. Dokonać zmiany Uchwały Nr XXIII/313/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, w następujący sposób:
§3 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.911.237,33 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:
  • kredyty, w wysokości 0,00 zł
  • pożyczki, w wysokości 2 674 000,00 zł 
  • wolne środki w wysokości 237.237,33 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 2.911.237,33 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 0,00 zł na 2014 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”

§4. Dokonać  zmiany  treści  Tabeli  Nr  6 do  Uchwały  Nr  XXXII/313/2013  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia  30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§5. Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/313/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Komentarz

­Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2014 10:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.06.2014 10:14 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
27.06.2014 10:13 Dodano załącznik "Tabela Nr 1" (Przemysław Krawczyk)
27.06.2014 10:13 Dodano załącznik "Tabela Nr 2" (Przemysław Krawczyk)
27.06.2014 10:13 Dodano załącznik "Tabela Nr 3" (Przemysław Krawczyk)
27.06.2014 10:12 Dodano załącznik "Tabela Nr 4" (Przemysław Krawczyk)
27.06.2014 10:12 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)