Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

­UCHWAŁA NR XXXV/345/2014
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 23 kwietnia 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rokNa  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.4,  art. 51 ust.1,  art. 58 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211,212,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 45 080 975,80 zł, w tym:

  • dochody bieżące: 18 551 919,57 zł
  • dochody majątkowe: 26 529 056,23 zł

§2.
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok w sposób określony w Tabeli
Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 47 847 607,97 zł, w tym:

  • wydatki bieżące: 18 615 816,12 zł
  • wydatki majątkowe: 29 231 791,85 zł

§3. Dokonać zmiany Uchwały Nr XXIII/313/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały
budżetowej na 2014 rok, w następujący sposób:

§3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.766.632,17 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:
  • kredyty, w wysokości 0,00 zł
  • pożyczki, w wysokości 2 674 000,00 zł 
  • wolne środki, w wysokości 92 632,17 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 2 766 632,17 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 0,00 zł na 2014 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały”

§4. Dokonać zmiany treści Tabeli Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/313/2013 Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§5. Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/313/2013 Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy


/-/ Tadeusz Twardoch     

Komentarz

­Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.04.2014 08:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.04.2014 08:08 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
25.04.2014 08:07 Dodano załącznik "Tabela Nr 1" (Przemysław Krawczyk)
25.04.2014 08:07 Dodano załącznik "Tabela Nr 2" (Przemysław Krawczyk)
25.04.2014 08:07 Dodano załącznik "Tabela Nr 3" (Przemysław Krawczyk)
25.04.2014 08:07 Dodano załącznik "Tabela Nr 4" (Przemysław Krawczyk)
25.04.2014 08:07 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)