Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.

­


Wójt Gminy Mierzęcice
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach


I. Nazwa i adres instytucji kultury:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach ul. Wolności 102a, 42-460 Mierzęcice.


II. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury,
 • co najmniej 5 letni staż pracy,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 168),
 • znajomość zasad zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad jej finansowania,
 • znajomość przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o sporcie, o organizowaniu imprez masowych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • dyspozycyjność, komunikatywność i odporność na stres,
 • umiejętność organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi,
 • dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków,
 • prawo jazdy kat. „B”.


III. Ramowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora GOK w Mierzęcicach:

 • zarządzanie GOK w celu pełnej realizacji zadań wskazanych w Statucie GOK,
 • realizacja programu działania zgodnie z umową w oparciu o przyjętą koncepcję funkcjonowania i rozwoju GOK w Mierzęcicach,
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele statutowe GOK,
 • kierowanie GOK i reprezentowanie go na zewnątrz,
 • wykonywanie zadań pracodawcy wobec pracowników GOK w zakresie prawa pracy,
 • dbanie o prawidłową gospodarkę finansową GOK,
 • zarządzanie mieniem GOK,
 • współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami, artystami i twórcami, organami Gminy Mierzęcice oraz mieszkańcami Gminy.


IV. Wymagane dokumenty:

 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty),
 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • autorska pisemna koncepcja (programowo - organizacyjna) funkcjonowania GOK, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności GOK (koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o statut oraz budżet GOK w Mierzęcicach), koncepcja będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy z kandydatem na stanowisko Dyrektora wyłonionym w postępowaniu konkursowym,
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, oraz posiadane kwalifikacje (kursy, szkolenia, posiadane uprawnienia),
 • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych (zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy),
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r., poz. 168),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w materiałach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.


V. Informacje dodatkowe:
 • Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane,
 • Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Mierzęcice (pokój nr 21) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 12.03.2014r. do godz. 15:00 (liczy się data i godzina wpływu do Urzędu). Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane,
 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w Urzędzie Gminy Mierzęcice w dniu 18.03.2014r. ( wtorek) o godz. 11:00,
 • Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
 • Wójt Gminy Mierzęcice może na każdym etapie unieważnić postępowanie konkursowe bez podania przyczyn.


Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Komentarz

­Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.02.2014 10:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.02.2014 10:56 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
18.02.2014 10:40 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)