Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 14 do 22 stycznia 2014r.

­


INFORMACJA
dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji


Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w wyniku przeprowadzonych w dniach od 14 do 22 stycznia 2014r. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu uchwały od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.


Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Mierzęcice Nr IV/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje przeprowadzane są z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Komentarz

­Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach od 14 do 22 stycznia 2014r.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.01.2014 15:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.12.2014 10:35 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
27.01.2014 15:10 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)
27.01.2014 15:10 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)