Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice

­


UCHWAŁA NR XXIX/286/2013
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 18 września 2013 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594)  oraz  art.  228-232  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  roku  o finansach  publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Mierzęcice  zgodnie  z załącznikiem  Nr  1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać  zmian  w wykazie  przedsięwzięć  wieloletnich  zgodnie  z załącznikiem  Nr  2 do  niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjąć treść objaśnień zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                              /-/ Tadeusz Twardoch     

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.09.2013 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.09.2013 11:43 Edycja dokumentu (Eugeniusz Niedbała)
25.09.2013 11:43 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1" (Eugeniusz Niedbała)
25.09.2013 11:42 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2" (Eugeniusz Niedbała)
25.09.2013 11:41 Utworzenie dokumentu. (Eugeniusz Niedbała)