Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości i innych podatków i opłat lokalnych na 2006 rok.

­

Uchwała Nr XXXV/232/2005
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 2 grudnia 2005 r.


w sprawie: uchwalenia stawek podatku od nieruchomości i innych podatków i opłat lokalnych na 2006 rok.


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 5 , art. 7, art. 14 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm./


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala:


§ 1.


Stawki podatku od nieruchomości na rok 2006:


1. Od gruntów:

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o obszarze:

- do 500 m² od 1 m² powierzchni 0,68 zł

- powyżej 500 m² od 1 m² powierzchni 0,60 zł

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne lub elektrownie wodne od 1 ha powierzchni 3,61 zł

c/ oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków

- symbolem „B”, „Bp” od 1 m² powierzchni 0,10 zł

- symbolem „Bz” na nieruchomości do 10000 m² od 1 m² powierzchni 0,16 zł

- symbolem „Bz” na nieruchomości powyżej 10000 m² od 1 m² powierzchni 0,03 zł

- symbolem „dr” od 1 m² powierzchni 0,10 zł

- symbolem „Ba” od 1 m² powierzchni 0,03 zł

- symbolem „Bi” na nieruchomości do 10000 m² od 1 m² powierzchni 0,16 zł

- symbolem „Bi” na nieruchomości powyżej 10000 m² od 1 m² powierzchni 0,06 zł

d/ zajętego na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,25 zł

e/ pozostałych gruntów od 1 m² powierzchni 0,32 zł


2. Od budynków lub ich części:

a/ mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,52 zł

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² 17,00 zł

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 8,58 zł

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej 3,70 zł

e/ zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 5,00 zł

f/ domków rekreacyjnych, letniskowych i pensjonarskich od 1 m² powierzchni użytkowej 6,10 zł

g/ garaży od 1 m² powierzchni użytkowej 3,60 zł

j/ budynków inwentarskich, składowych i stodół na nieruchomości o powierzchni 5000 do 10000 m² od 1 m² powierzchni użytkowej 2,10 zł

k/ pozostałych budynków od 1 m² powierzchni użytkowej 3,30 zł


3. Od budowli – 2% ich wartości.


§ 2.Stawki podatków i opłat lokalnych na 2006 rok:


1. Podatek od posiadania psów od jednego psa 20,00 zł

2. Opłata targowa za 1 dzień:

a/ ze stoiska, straganu 12,00 zł

b/ z ręki 7,00 zł

c/ z kiosku 3,00 zł

3. Opłata administracyjna:

a/ za opinię lub wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego 50,00 zł.


§ 3.


Zwalnia się:

a/ w podatku od nieruchomości:

- budynki lub ich części zajęte na potrzeby zdrowia finansowane przez samorządowe jednostki organizacyjne, budynki zajęte przez samorządowe instytucje kultury, budynki zajęte na działalność statutową OSP, budynki zakładów budżetowych powołanych przez Radę Gminy, budynki sakralne, budynki mieszkalne strażaków i ich rodzin pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy w poprzednim roku podatkowym brali udział w akcji gaszenia pożarów w ilości co najmniej 30 godzin. Zwolnienie dotyczące strażaków stosuje się na podstawie pisemnego wykazu Zarządu OSP;

- grunty: zajęte pod budynkami zwolnionymi uchwałą Rady Gminy, cmentarzami, oznaczone symbolem „dr” na nieruchomości powyżej 10000 m².


b/ z podatku od posiadania psów – właścicieli nieruchomości gruntowych nie stanowiących gospodarstw rolnych zabudowanych budynkami mieszkalnymi wolnostojącymi posiadających 1 psa;


c/ z opłaty targowej – rolników Gminy Mierzęcice sprzedających własne płody rolne.


§ 4.


Ustala się pobór podatków i opłat:

a/ w podatku od posiadania psów – w sołectwach poboru dokonują sołtysi. Ustala się termin płatności na dzień 30 czerwca 2006 r. Wysokość wynagrodzenia wynosi 25% od zebranych wpłat przez sołtysa;


b/ opłata targowa pobierana przez inkasenta – wynagrodzenie dla inkasenta 25% od zebranych kwot;


c/ opłata administracyjna płatna na konto Urzędu Gminy Mierzęcice w Banku Spółdzielczym w Mierzęcicach.


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości i innych podatków i opłat lokalnych na 2006 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2005 10:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.12.2005 10:55 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
07.12.2005 10:31 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
07.12.2005 10:15 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)