Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

­


UCHWAŁA NR XXII/217/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 27 grudnia 2012 r.w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.


       Na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt  15,  art.40  ust.1  art.41  ust.1  oraz  art.42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996  r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach  (t.j.  Dz.U.  z 2012  r.,  poz.  391)  oraz  po  przeprowadzeniu konsultacji  określonych  uchwałą  Nr  IV/21/2010  Rady  Gminy  Mierzęcice  z dnia  29  grudnia  2010  r.  w sprawie określenia  zasad  i trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  na  terenie  Gminy  Mierzęcice  z radami działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami  wymienionymi  w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234,  poz.  1536  z późn.  zm.)  w przedmiocie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2011 r. Nr 33 poz. 599).


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala, co następuje:


§1. Określa  się  wzór  deklaracji  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Deklarację,  o której  mowa  w §1  właściciele  nieruchomości  obowiązani  są złożyć w Urzędzie Gminy Mierzęcice w terminie:


1) do dnia 30 kwietnia 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,
2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
3) 14  dni  od  dnia  nastąpienia  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  w szczególności  zmiany  liczby  osób  zamieszkałych  na nieruchomości,
4) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Komentarz

­


Uchwała została uchylona Uchwałą Nr XXIV/231/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 26 marca 2013 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.12.2012 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2014 16:46 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
29.03.2013 11:40 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
29.03.2013 11:40 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
31.12.2012 13:04 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)