Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Mierzęcicach.

­


UCHWAŁA NR XXI/192/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 21 listopada 2012 r.


w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mierzęcicach.


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy
uchwala


§1. Nadać  nazwę  ulica  „Księdza  Władysława  Zasadzina”  drodze  gminnej  biegnącej  od  ulicy  Widokowej w kierunku  wschodnim  w miejscowości  Mierzęcice,  położonej  na  działce  nr  1318/2,  zgodnie  z załącznikiem graficznym.

§2. Uchylić  uchwałę  Rady  Gminy  Mierzęcice  Nr  XX/176/2012  z dnia  24  października 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mierzęcicach.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Komentarz

­


Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Mierzęcicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.11.2012 14:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2014 16:48 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
23.11.2012 14:35 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)