Uchwała w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania.

­


UCHWAŁA NR XXI/190/2012
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 21 listopada 2012 r.


w sprawie: podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001  r.  Nr  142  poz.  1591  z późn.  zm.),  art.  12  §  2,  11,  12  i 13  ustawy  z dnia  5 stycznia  2011  r.  – Kodeks wyborczy  (Dz.  U.  Nr  21,  poz.  112  z późn.  zm.)  oraz  art.  14  ust.1  ustawy  z dnia  5 stycznia  2011  r.  Przepisy wprowadzające  ustawę  –  Kodeks  wyborczy  (Dz.  U.  Nr  21,  poz.  113  z późn.  zm.)  –  na  wniosek  Wójta  Gminy Mierzęcice,


Rada Gminy Mierzęcice uchwala, co następuje:


§1. Dokonuje się podziału Gminy Mierzęcice na 8 stałych obwodów głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie  jej  na  tablicy  ogłoszeń  w Urzędzie  Gminy  Mierzęcice  oraz  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Tadeusz Twardoch     

Komentarz

­


Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.11.2012 14:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.12.2014 16:48 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
23.11.2012 14:33 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)