Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

­

 U c h w a ł a Nr XXX/201/2005

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 11 maja 2005 r.w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm./ art. 109, 111, 116, 124, 128 ust.2 pkt. 1 i 134 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, z póżn. zm./ Rada Gminy Mierzęcice uchwala co, następuje:


  1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2005 o kwotę 4.465,- zł /Słownie zł : Cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć/


Dział 801 – Oświata i wychowanie                       4.465,- zł


Wpływy do budżetu ze środków specjalnych         4.465,- zł


Plan dochodów po zmianach                              11.017.701,- zł.


  1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2005 o kwotę 4.465,- zł /Słownie zł: Cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć/

               Dział 801 – Oświata i wychowanie                       4.465,- zł

               Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe                     2.515,- zł

               Wydatki bieżące                                                 2.515,- zł

                   w tym:

                     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

                     - dotacje -

                     - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego -

                     - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

                       przez jednostkę samorządu terytorialnego -

               Rozdz. 80104 – Przedszkola                                 570,- zł

               Wydatki bieżące                                                  570,- zł

                   w tym:

                     - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń -

                     - dotacje -

                     - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego -

                     - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

                        przez jednostkę samorządu terytorialnego -


               Rozdz. 80110 – Gimnazja                                    1.380,- zł

               Wydatki bieżące                                                  1.380,- zł

                   w tym:

                     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

                     - dotacje -

                     - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego -

                     - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

                       przez jednostkę samorządu terytorialnego -

              Plan wydatków po zmianach –                              11.146.730,- zł.

 

  1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.05.2005 12:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.05.2005 12:14 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
19.05.2005 12:13 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)