Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

­

Uchwała Nr XXIX/196/2005
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 22 kwietnia 2005 roku.

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia Wójtowi gminy absolutorium.

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, azrt. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. nr 15, poz. 148 z późn. zm. / 

 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala, co nastepuje:

 

1. W wyniku głosowania jawnego przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004 dotyczące:

        - zamknięcia rachunkowego dochodów gminy

na kwotę 11.352.562,- zł

        - zamknięcia racunkowego wydatków gminy

 na kwotę 11.211.475,- zł

     - sprawozdania z wykonania planów funansowych zadań z zakresu         administracji rządowej zleconych gminie w 2004 r. w kwotach 

dochody     728.319,- zł

wydatki     595.422,- zł

2. W wyniku głosowania jawnego udziela się Wójtowi Gminy Mierzęcice absolutorium.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.05.2005 12:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.05.2005 12:00 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)