Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.

­

U c h w a ł a  Nr XXVI/172/2004

Rady   Gminy   Mierzęcice

z dnia  29 grudnia 2004 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 52, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 109, 111, 112, 116, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o  finansach  publicznych  /tekst jednolity Dz. U. z  2003 r, Nr 15, poz. 148 z późn. zm./

 

Rada   Gminy   Mierzęcice

 

uchwala

 

§ 1

  1. Ustala   się   dochody   gminy   na   rok   2005   w   wysokości   10.795.011,- zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Ustala   się   wydatki    gminy   na   rok    2005   w   wysokości   10.924.040,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Deficyt budżetowy w kwocie 129.029,- zł pokryty zostanie z pożyczki.

  1. Ustala się na rok 2005 przychody w kwocie  295.486,- zł i rozchody w kwocie 166.457,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 3.000,- zł.

 

§ 3

1.       Ustala się na rok 2005 przychody i rozchody zakładu budżetowego w wysokości:

                                         - przychody : 1.706.660,- zł

                                         - rozchody:    1.734.910,- zł

       zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2.       Ustala się na rok 2005 przychody i wydatki Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej I ochrony Środowiska w wysokości:

         

                                   - przychody:  25.000,- zł

                                   - rozchody:    95.000,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

 

                                           § 4

Wprowadza  się do budżetu gminy  na  rok  2005  dochody  i  wydatki związane  z  realizacją  zadań z  zakresu  administracji  rządowej  w   kwocie  664.975,- zł   zgodnie  z  załącznikiem  Nr  5,   oraz dochody   i   wydatki  związane  z  realizacją  zadań  na  podstawie   porozumień  pomiędzy   jedno-stkami samorządu terytorialnego w kwocie 79.471,- zł zgodnie z  załącznikiem Nr 6. 

 

§ 5

Udział  środków  z budżetu  gminy  na  2005 rok na  realizacje  zadań  własnych  z  zakresu pomocy  społecznej  określa  się  w   kwocie   502.308,-  zł,   w   tym:  na   realizację   programu   Rządowego „Posiłek dla potrzebujących”   60.000,- zł.

 

§ 6

Określa  się  dochody  z  tytułu  wydawanie  zezwoleń  na sprzedaż napojów  alkoholowych w kwocie 130.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań określonych  w  programie  profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 130.000,- zł.

 

 § 7

Upoważnia  się  Wójta  Gminy  Mierzęcice  do  jednorazowego  zaciągania długu   oraz  spłat   zobo-wiązań gminy do kwoty 1.000.000,- zł.

 

§ 8

 

Upoważnia się Wójta Gminy Mierzęcice do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie wystepującego niedoboru budżetu gminy do  kwoty 400.000,- zł.

 § 9

Upoważnia  się  Wójta  Gminy  Mierzęcice  do  dokonywania  zmian  w  planie  wydatków  w obrębie działu klasyfikacji budżetowej.

 

§ 10

Upoważnia  się  Wójta  Gminy  Mierzęcice  do lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach krótkoterminowych na rachunkach w innych bankach.

 

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 12

Uchwała   wchodzi   w   życie   po   upływie   14  dni   po   ogłoszeniu   w   Dzienniku   Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Bogusława Zalewska  

  

                                  

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.03.2005 12:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.03.2005 13:07 Dodano załącznik "Załącznik Nr 5" (Przemysław Krawczyk)
03.03.2005 13:05 Dodano załącznik "Załącznik Nr 4" (Przemysław Krawczyk)
03.03.2005 13:03 Dodano załącznik "Załącznik Nr 3" (Przemysław Krawczyk)
03.03.2005 13:01 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2" (Przemysław Krawczyk)
03.03.2005 12:59 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1" (Przemysław Krawczyk)
03.03.2005 12:55 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)