Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2011 – 2014.

­

UCHWAŁA NR IV/18/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2011 – 2014.

        Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mierzęcice na lata 2011 - 2014 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu;

2) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia oraz sposób sfinansowania spłaty długu;

3) informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości stanowią załącznik Nr 3 uchwały.

§2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

1) programy, projekty i zadania bieżące;

2) programy, projekty i zadania majątkowe;

3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2011 – 2014.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2011 12:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.01.2011 10:52 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1" (Przemysław Krawczyk)
04.01.2011 10:52 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2" (Przemysław Krawczyk)
04.01.2011 10:49 Dodano załącznik "Załącznik Nr 3" (Przemysław Krawczyk)
03.01.2011 12:54 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
03.01.2011 12:53 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)