Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

­

UCHWAŁA NR III/5/2010
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5, art. 7 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm. )

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala:

§1. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2011:

1) Od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni: 0,75 zł
 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1 ha powierzchni: 4,15 zł
 3. oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” od 1 m² powierzchni: 0,10 zł
 4. pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni: 0,20 zł

2) Od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej: 0,63 zł
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej: 18,00 zł
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej: 9,50 zł
 4. zwiazanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej: 4,10 zł
 5. domków rekreacyjnych, letniskowych i pensjonarskich od 1 m² powierzchni użytkowej: 7,00 zł
 6. garaży od 1 m² powierzchni użytkowej: 4,50 zł
 7. budynków inwentarskich, składowych i stodół będących własnością osób nieprowadzących działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej: 3,00 zł
 8. pozostałych budynków lub ich części , wtym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnośći pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej: 4,20 zł

3) od budowli: 2% ich wartości.

§2. Zwalnia się w podatku od nieruchomości:

 1. budynki zajęte na działalność statutową OSP, budynki zakładów budżetowych powołanych przez Radę Gminy, budynki zajęte przez samorządowe instytucje kultury z wyjątkiem części wynajmowanych, wydzierżawionych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej,
 2. grunty zajęte pod budynkami zwolnionymi uchwałą Rady Gminy oraz cmentarzami.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§4.

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mierzęcice.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Twardoch       

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2010 11:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.10.2011 08:45 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
16.12.2010 11:10 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)