Uchwała Nr II/10/2002 w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2003.

­

Uchwała Nr II/10/2002

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 3 grudnia 2002 r.

 

w sprawie: uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2003.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. art. 10 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. Nr 9 poz. 31 z 1991 r. z późn. zm /

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala:

§ 1

Uchwala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2003:

1.   od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Od 3,5 do 5,5   Powyżej 5,5 do 9   Powyżej 9

włącznie          włącznie     i mniej niż12

            Stawka podatku w złotych           

- samochody wyprodukowane w roku         

 1995 i wcześniej                              

500,-                 700,-                960,-

- samochody wyprodukowane po

  roku 1995                                 

600,-                 750,-             1.000,-

b) równej lub wyższej niż 12 ton

     Dopuszczalna masa całkowita

     Nie mniej niż            Mniej niż                                 

2 osie

Stawka podatku w złotych

              12                          15                                      1.000,-

              15                          18                                      1.200,-

                                                                                       

3 osie

Stawka podatku w złotych

              15                          19                                      1.400,-

              19                          23                                      1.600,-

              23                          26                                      2.000,-

4 osie i więcej    

Stawka podatku w złotych

              23                           27                                     2.000,-

              27                           29                                     2.050,-

              29                           32                                     2.100,-

              32                                                                     2.150,-

2.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) od 3,5 i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

          do 7                 powyżej 7 i poniżej 12

Stawka podatku w złotych         

- ciągniki wyprodukowane w 1995 r.

  i wcześniej                      

1.050,-                          1.100,-

- ciągniki wyprodukowane po 1995 r.  

1.100,-                          1.150,-

b) równej i wyższej niż 12 ton

     Dopuszczalna masa

       całkowita w tonach 

Nie mniej niż          Mniej niż                                     

 2 osie  

Stawka podatku w złotych

         12                         25                                          1.600,-

         25                         31                                          1.700,-

         31                         36                                          1.720,-

         36                         40                                          1.750,-

   3 osie

Stawka podatku w złotych

         36                         40                                          1.810,-

         40                         44                                          2.000,-

         44                                                                        2.060,-

3.   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z dzialalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

   - wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej           750,- zł

   - wyprodukowane po roku 1995                             800,- zł

4.   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

    Dopuszczalna masa

     całkowita w tonach

Nie mniej niż         Mniej niż                                          

1 oś

         Stawka podatku w złotych

         12                        25                                                750,-

         25                        28                                                800,-

2 osie

Stawka podatku w złotych

         23                        28                                              1.000,-

         28                        33                                              1.050,-

         33                        38                                              1.100,-

         38                        44                                              1.200,-

3 osie 

Stawka podatku w złotych

         44                                                                           1.300,-

5.   Autobusy

Mniej niż 30             Równej lub większej

miejsc                         niż 30 miejsc     

Stawka podatku w złotych            

a) wyprodukowane w roku

       1995 i wcześniej            

970,-                               1.500,-

b) wyprodukowane po

           roku  1995                

1.000,-                              1.560,-

§ 2

Wprowadza się ulgę 50% stawki dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do mniej niż 12 ton wykorzystywanych na cele rolnicze przez podatników podatku rolnego.

§ 3

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.

    

    

           

 

             

    

  

     

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/10/2002 w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2003.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.07.2003 11:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.02.2004 14:46 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
25.07.2003 12:10 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
25.07.2003 12:05 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
25.07.2003 12:01 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
25.07.2003 11:28 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)