Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

­

U c h w a ł a   Nr XXV/162/2004

Rady   Gminy   Mierzęcice

z  dnia  3 grudnia  2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 109, 111, 116, 124, 128 ust.2 pkt. 1 i 134 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, z późn. zm./

 

 

Rada Gminy Mierzęcice

 

uchwala co nastepuje:

 

 

1. Zwiekszyć dochody budżetu gminy na rok 2004 o kwotę 17.146,-zł/ Słownie zł: Siedemnaście tysięcy sto czterdziesci sześć/

      

        Dział 758 - Różne rozliczenia                                   17.146,-zł

                        Środki na uzupełnienie dochodów gmin    17.146,-zł

 

        Plan dochodów po zmianach - 11.601.700,-zł

 

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2004 o kwotę 17.146,- zł/ Słownie zł: Siedemnaście tysięcy sto czterdzieści sześć/ 

 

        Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa                      17.146,-zł

        Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

                               

                               Wydatki bieżące                               17.146,-zł

 

        Plan dochodów po zmianach - 12.111.773,-zł 

 

 

3. Dokonać przeniesień planu wydatków pomiędzy działami zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2004 12:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.12.2004 12:57 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
08.12.2004 12:40 Dodano załącznik "Załącznik" (Przemysław Krawczyk)
08.12.2004 12:39 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)