Uchwała Nr II/8/2002 w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości i innych podatków i opłat lokalnych na rok 2003.

­

Uchwała Nr II/8/2002

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 3 grudnia 2002 r.

 

w sprawie: uchwalenia stawek podatku od nieruchomości i innych podatków i opłat lokalnych na rok 2003.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ustawy z dnai 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ art.5 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 2, art. 14 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U z 1991 roku Nr 9, poz. 31 z późn. zm./

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala:

§1

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2003:

1.   od 1 m.kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,44 zł

2.   od 1 m.kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna - 15,00 zł

3.   od 1 m.kw.powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na cele zakładowych ośrodków wczasowo  -wypoczynkowych - 16,00 zł

4.   od 1 m.kw. powierzchni użytkowej lub ich części związanych z działalnością gospodarczą w zakresie rzemiosła opłacającego kartę podatkową - 12,40 zł

5.   od 1 m.kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,06 zł

6.   od 1 m.kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,00 zł

7.   od 1 m.kw. powierzchni użytkowej pozostalych budynków, w tym:

a) domków rekracyjnych, letniskowych i pensjonarskich - 5,78 zł

b) garaży - 3,30 zł

c) od budynków składowych i stodół na nieruchomości o pow 5000 - 10000 m.kw. - 1,00 zł

d) pozostałych budynków - 3,00 zł

8.   od budowli - 2% ich wartości

9.   od 1 m.kw. powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, które nie są jednocześnie związane z budynkiem mieszkalnym o obszarze:

a) do 500 m.kw. włącznie - 0,60 zł

b)powyżej 500 m.kw. - 0,50 zł

10.   od 1 ha powierzchni gruntu pod jeziorami, zajętego na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38 zł

11.   grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem "B","Bz" i "dr" - 0,10 zł

12.   od 1 m.kw.pozostałych gruntów - 0,30 zł

§2

1.   Podatek od posiadania psa - 20,00 zł

2.   Opłata targowa za 1 dzień:

a) ze stoiska, straganu - 5,00 zł

b) z reki - 5,00 zł

c) z kiosku - 3,00 zł

3.   Opłata administracyjna:

a) za opinię lub wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy - 10,00 zł

§3

Zwalnia się:

a) w podatku od nieruchomości: budynki zajęte na potrzeby zdrowia, dla których organem założycielskim jest samorząd gminy, budynki kultury, OSP zajęte na działalność statutową, budynki zakładów budżetowych powołanych przez Radę Gminy, budynki sakralne, budynki mieszkalne strażaków i ich rodzin pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy w poprzednim roku podatkowym brali udział w akcjach gaszenia pożarów w ilości conajmniej 30 godzin, grunty zajęte pod budynkami sakralnymi, cmentarzami oraz będące w zarządzie zakładów budżetowych powołanych przez Radę Gminy, pod budynkami zajetymi na potrzeby zdrowia, kultury i OSP. Zwolnienie dotyczące strażaków stosuje się na podstawie pisemnego wykazu Zarządu OSP;

b) z podatku od posiadania psa - właścicieli nieruchomości gruntowych nie, stanowiących gospodarstw rolnych posiadających 1 psa;

c) z opłaty targowej - rolników z gminy Mierzęcice sprzedajacych własne płody rolne.

§4

Ustala się pobór podatków i opłat:

a) w podatku od posadania psa - we wsiach poboru dokonują sołysi, na osiedlu inkasent. Ustala się termin płatności na 30 kwietnia 2003 roku. Wysokość wynagrodzenai wynosi 25% od wpłat zebranych przez sołysa lub inkasenta,

b) opłata targowa pobierana przez inkasenta - wynagrodzenie dla inkasenta 25% od zebranych kwot,

c) opłata administarcyjna płatna na konto Urzędu Gminy Mierzęcice w Banku Spółdzielczym w Mierzęcicach.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/8/2002 w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości i innych podatków i opłat lokalnych na rok 2003.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.07.2003 13:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.02.2004 14:45 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
24.07.2003 13:53 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
24.07.2003 13:52 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)