Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych na pokrycie kosztów termomodernizacji budynków szkolnych.

­

U c h w a ł a   Nr XXIV/150/2004

Rady   Gminy   Mierzęcice

z dnia  15 października 2004 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczek długoterminowych na pokrycie  kosztów termomodernizacji  budynków szkolnych.

                               

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „c” i „e”, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 113, 114 i art. 124 ust. 2 pkt. 1  ustawy  z  dnia 26 listopada 1998 r. finansach  publicznych  /Dz. U.  z  1998 roku  Nr  155,  poz. 1014  z  późn. zm./

 

   

Rada Gminy Mierzęcice

 

uchwala

       

1.      Zaciągnąć   długoterminowe  pożyczki  w  wysokości   613.816,- zł   na  pokrycie  kosztów zadania związanego z termomodernizacją budynków szkolnych:

Szkoły Podstawowej Nr 2  w Mierzęcicach  - 299.382,- zł,

Szkoły podstawowej w Przeczycach – 314.434,- zł.

2. Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w punkcie 1 wraz należnymi odsetkami pokryte zostanie ze środków budżetu gminy w roku 2005 -2011.

3.     Suma pożyczek przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym wraz z odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów budżetowych gminy.

4.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

             5.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Bogusława Zalewska  

           

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych na pokrycie kosztów termomodernizacji budynków szkolnych.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2004 12:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.10.2004 12:39 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)