Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice

­

UCHWAŁA Nr XXXVII / 243 / 2009
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 10 listopada 2009r.

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 238 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zmianami)

 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§1

 

Nie uwzględnić otrzymanej przez Radę Gminy Mierzęcice a wniesionej przez Panią Teresę Kędzior skargi z dnia 29 września 2009r. (otrzymanej w dniu 30 września 2009r.) na działalność Wójta Gminy Mierzęcice.


Uzasadnienie

 

W dniu 30 września 2009r. skarżąca Teresa Kędzior złożyła skargę (z dnia 29 września 2009r.) na działalność Wójta Gminy Mierzęcice.

Mając na względzie powyższe Rada Gminy Mierzęcice przy udziale Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice dokonała analizy skargi, w szczególności na podstawie dokumentów zgromadzonych w Urzędzie Gminy Mierzęcice, w tym opinii prawnych. Skarżąca zarzucała Wójtowi Gminy Mierzęcice nieprawidłowości w konkursach na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach, jak również nieprawidłowe rozpatrzenie jej skargi na obecną Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach – Panią Małgorzatę Drzewiecką, dotyczącej niewykonywania przez nią jako Pracodawcę obowiązków wobec Skarżącej jako Pracownika.

W ocenie Rady Gminy Wójt Gminy nie dopuścił się w ocenianej sprawie jakiegokolwiek uchybienia.

Po zakończeniu przez nauczyciela pracy na stanowisku kierowniczym powinien on powrócić na dotychczas pełnione stanowisko, w dotychczasowym wymiarze czasu pracy, co w stosunku do skarżącej wykonano. Powyższe nie dotyczy pracy w tzw. godzinach ponadwymiarowych, w których skarżąca uprzednio pracę wykonywała. Wynika to z istoty tej instytucji, albowiem praca w godzinach nadliczbowych (ponadwymiarowych również) jest sytuacją nadzwyczajną, powodowaną potrzebami pracodawcy. Z art. 35 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela wynika, że właśnie w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Istnieje możliwość przydzielenia nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych ale tylko i wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Reasumując, aby przydzielić nauczycielowi pracę w godzinach ponadwymiarowych muszą zostać spełnione przede wszystkim (łącznie) następujące warunki:

  1. istnieje taka potrzeba ze strony pracodawcy,
  2. pracodawca zobowiązał pracownika do pracy w godzinach ponadwymiarowych,
  3. praca w godzinach ponadwymiarowych musi odbywać się zgodnie z posiadaną przez nauczyciela specjalnością.

Ze skargi nie wynika, aby którakolwiek ze wskazanych okoliczności miała miejsce. W szczególności wskazać należy, że ani powrót nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły na stanowisko nauczyciela ani też wyraźne żądanie nauczyciela przydzielenia pracy w godzinach ponadwymiarowych, nie jest przesłanką do przydzielenia godzin ponadwymiarowych nauczycielowi.

Niezasadny jest zarzut Skarżącej jakoby przepisy ustawy o samorządzie gminnym stosowano w odniesieniu do Skarżącej wybiórczo, albowiem należy stwierdzić, iż Skarżąca błędnie interpretuje przepis art. 24 c oraz przepis art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym. Przywrócenie do pracy na poprzednim stanowisku, po zakończeniu pełnienia funkcji dyrektora, wynika z przepisów Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy. Przepis art. 24 c ustawy o samorządzie gminnym obejmuje swym zakresem pojęciowym wyłącznie radnych i powinien być interpretowany ściśle, co wyłącza możliwość stosowania wskazanego przepisu analogicznie do kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Natomiast obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego na podstawie art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym jest obligatoryjny i obejmuje także kierowników jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z ust. 3 pkt 3 rzeczonego przepisu, obejmował więc swego czasu także skarżącą, jako ówczesnego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach, a więc jako kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Mierzęcice.

Nie są uzasadnione uwagi odnoszące się do nepotyzmu i przekroczenia uprawnień, nie są one poparte jakąkolwiek rzeczową argumentacją. Nie można również stwierdzić, że Wójt Gminy Mierzęcice dopuścił się przestępstwa z art. 231 §1 Kodeksu karnego, tj. przekroczenia lub też niedopełnienia obowiązków służbowych, co spowodowało szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Nie stwierdzono, aby obwiniane przez Skarżącą osoby dopuściły się takich działań. Wskazać w szczególności należy, że ani Wójt Gminy Mierzęcice, ani też dyr. Małgorzata Drzewiecka, jako że działali zgodnie z prawem, nie mogli działać i nie działali na szkodę ani interesu publicznego ani prywatnego (Skarżącej). Skarżąca w wyniku zgodnych z prawem działań Wójta Gminy Mierzęcice oraz dyr. Małgorzaty Drzewieckiej, nie poniosła szkody. Reasumując, w zachowaniu oskarżanych przez Skarżącą osób nie można stwierdzić jakiegokolwiek ze znamion przestępstwa z art. 231 §1 kk ani też jakiegokolwiek innego.


Na marginesie, mając na względzie powyższe rozważania, wskazać należy, iż zachowanie oskarżanych przez Skarżącą osób nie naruszyło również dóbr osobistych skarżącej w świetle treści art. 23 i nast. Kodeksu cywilnego, jako że było zgodne z prawem i powagą urzędu, jaki reprezentowali.

Mając na uwadze wyżej wskazane i uzasadnione względy należy stwierdzić, iż skarga złożona w dniu 30 września 2009 r. przez panią Teresę Kędzior na Pana Krzysztofa Kobiałkę - Wójta Gminy Mierzęcice (a także pośrednio na Panią Małgorzatę Drzewiecką dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach), jest bezzasadna i nie zasługuje na uwzględnienie.

W związku z powyższym Rada Gminy Mierzęcice podjęła uchwałę jak wyżej.

§2

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.11.2009 13:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.11.2009 13:51 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
13.11.2009 13:46 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)