Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach.

­

Uchwała Nr  XXII /  141  / 2004

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia  2 lipca 2004 roku.

 

 

w sprawie : powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami / , w związku z art. 45 ust. 1 pkt. 1 lit.”b” i pkt. 2 lit.”a” i „b”oraz art.45 ust.8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opiekizdrowotnej / Dz.U. z 1991r.  Nr 91 , poz.. 408 z późn. zmianami / oraz § 13 i 14 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach zatwierdzonego Uchwałą  Nr XXV / 129 / 2000 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 października 2000 roku.

 

Rada Gminy Mierzęcice

 

u c h w a l a

 

§ 1.

 

Powołać Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki w Mierzęcicach  w składzie :

 

1. inż. Stanisław Paks - Przewodniczący

2. mgr inż. Halina Cyran – Przedstawiciel Wojewody Śląskiego

3.Tadeusz Szczepańczyk

4.Andrzej Krzyśpiak

5.Kazimierz Lis

§ 2

 

Ustalić pierwsze posiedzenie Rady Społecznej na dzień 26 sierpnia 2004r. w budynku Ośrodka Zdrowia w Mierzęcicach ul. Wolności 135

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Bogusława Zalewska  

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.07.2004 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.10.2004 10:53 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
30.07.2004 12:20 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
30.07.2004 12:18 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
30.07.2004 12:02 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)