Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego 161.

­

Uchwała  Nr XXI / 135 / 2004

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 28 maja 2004 roku

 

w  sprawie: określenia obwodu Publicznego Gimnazjum

             w Nowej Wsi  przy ul. Zawadzkiego 161

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

 

 

Rada Gminy Mierzęcice

 

- uchwala -

 

§ 1

 

Ustalić dla Publicznego Gimnazjum w Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego 161 obwód obejmujący obszar Gminy Mierzęcice tj. sołectwa:

-         Mierzęcice Osiedle.

-         Nowa Wieś,

-         Toporowice,

-         Sadowie: ul. Dworska, ul. Krótka, ul. Daleka,

-         Najdziszów,

-         Zawada.

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała NR XXIX / 153 / 2001 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 lutego 2001 roku w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Nowej Wsi ul. Aleksandra Zawadzkiego 161.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2004 roku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Bogusława Zalweska  

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego 161.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2004 13:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.10.2004 10:50 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
08.06.2004 13:48 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)