Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

­

U c h w a ł a     Nr XXI/131/2004

Rady   Gminy   Mierzęcice

z  dnia   28  maja  2004 r.

 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /tekst jednolity  Dz. U. z  2001 r.  Nr 142,  poz. 1591 z póżn. zm./  art. 109,  111,  116,  124,  128  ust.2  pkt. 1  i  134  ust 2 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach   publicznych  /tekst jednolity Dz. U.  z 2003  roku Nr 15,  poz. 148,  z póżn.  zm./ 

 

Rada   Gminy   Mierzęcice

uchwala co, następuje:

 

1.      Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2004 o kwotę 29.872,- zł /Słownie zł : Dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa/

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 29.872,- zł

                   Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

                   zadań bieżących jednostek sektora finansów

                   publicznych                                                                     19.972,- zł

 

                   Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finan-

                   nsowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

                   inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

                   sektora finansów publicznych                                           9.900,- zł

                    

                                                               

  Plan dochodów po zmianach – 10.231.702,- zł.

 

2.       Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2004 o kwotę 29.872,- zł /Słownie zł:

 Dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa/

                  

                   Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                      8.350,- zł

                   Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe                                                  8.350,- zł

                                            w tym:

                                            Wydatki bieżące               8.350,- zł

                   Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                21.522,- zł

                   Rozdz. 90095 – Pozostała działalność                                               21.522,- zł

                                            w tym:

                                            Wydatki bieżące             11.622,- zł                                         

                                            Wydatki majątkowe          9.900,- zł

 

                   Plan wydatków po zmianach - 10.398.702,- zł

              

             3.       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

4.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.06.2004 11:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.06.2004 11:48 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)