Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Podatków i Finansów w Urzędzie Gminy Mierzęcice

­


WÓJT GMINY MIERZĘCICE
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze
Podinspektor ds. księgowości podatkowej
w Referacie Podatków i Finansów w Urzędzie Gminy Mierzęcice

 

I. Wymagania niezbędne

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie wyższe.
 5. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
 6. Minimum 1 rok stażu pracy.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Stan zdrowia pozwalający  na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
 9. Biegła umiejętność obsługi programów komputerowych Open Office i  MS Office (World, Excel).

II. Wymagania dodatkowe

 1. Mile widziane doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących zadań na w/w stanowisku oraz wykształcenie o kierunku lub specjalności ekonomia, finanse lub rachunkowość.
 2. Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, systematyczność.
 3. Łatwość komunikowania się, uprzejmość, umiejętność pracy w zespole.
 4. Gotowość do natychmiastowego podjęcia pracy.

III. Zakres głównych zadań na stanowisku

 1. Prowadzenie urządzeń księgowych łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
 2. Kontrola terminowości wpłat podatków oraz prowadzenie czynności egzekucyjnych dla zalegających podatników - wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.
 3. Prowadzenie rozliczeń inkasentów podatków oraz przygotowywanie danych do list wypłat dla inkasentów zakresie inkasa podatków.
 4. Bieżące uzgadnianie z inspektorem ds. podatków i opłat przypisów i odpisów.
 5. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.
 6. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników.
 7. Sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości dla księgowości budżetowej.
 8. Przygotowywanie pism i korespondencji dla prowadzonych spraw.
 9. Sporządzanie informacji o rolnikach dla KRUS.
 10. Przygotowywanie decyzji, postanowień, pism, sprawozdań i informacji z nadzorowanego obszaru działania.
 11. Prowadzenie korespondencji z Urzędami Skarbowymi (w tym wystawianie postanowień) w zakresie prowadzonych przez te urzędy postępowań w sprawie ulg, umorzeń i odroczeń podatków od spadków i darowizn oraz czynności cywilno – prawnych.

IV. Informacja o warunkach pracy

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.
 2. Miejsce pracy – parter Urzędu Gminy w Mierzęcicach, ul. Wolności 95 (budynek bez windy, z podjazdem dla niepełnosprawnych).
 3. Praca przy komputerze ponad 4 godziny dziennie, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z interesantem.
 4. Podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.

V. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny oraz CV opatrzone własnoręcznym podpisem.
 2. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Mierzęcice.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 7. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy.
 8. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 9. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Mierzęcice w rozumieniu przepisów ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł ponad 6%.

VII. Miejsce i termin składania dokumentow

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub doręczyć listownie na adres:
  Urząd Gminy Mierzęcice
  ul. Wolności 95
  42-460 Mierzęcice,
  w zaklejonej kopercie, z dopiskiem  „Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. księgowości podatkowej”.
 2. Oferty należy składać do dnia 19 sierpnia 2021r. do godz. 15:30.
 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Mierzęcice), nie będą rozpatrywane.

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych w treści ogłoszenia o naborze.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane oraz poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
 3. Wzór kwestionariusza osobowego, oświadczeń oraz klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych są dostępne wraz z ogłoszeniem o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. O dokładnym miejscu, terminie i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95.
 6. Aplikacje złożone przez kandydatów w ramach naboru, nie podlegają zwrotowi i są archiwizowane na zasadach wynikających z przepisów szczególnych.
 7. Wszystkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 288 79 00, wew. 214.


Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

 


 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mierzęcice,  Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@mierzecice.pl
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Podatków i Finansów w Urzędzie Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.08.2021 14:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.08.2021 15:42 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
09.08.2021 15:40 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
09.08.2021 15:38 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
09.08.2021 15:11 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
09.08.2021 15:11 Usunięto załącznik Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Przemysław Krawczyk)
09.08.2021 15:04 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
09.08.2021 15:04 Dodano załącznik "Zgoda na przetwarzanie danych osobowych" (Przemysław Krawczyk)
09.08.2021 14:53 Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie" (Przemysław Krawczyk)
09.08.2021 14:53 Dodano załącznik "Oświadczenia do celów rekrutacji w ramach naboru na stanowisko urzędnicze" (Przemysław Krawczyk)
09.08.2021 14:49 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
09.08.2021 14:40 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)