Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

­

Uchwała Nr XIX / 128 / 2004

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 26 marca 2004 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm / art. 109, 111, 116, 124, 128 ust. 2 pkt. 1 i 134 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, z późn. zm./ 

Rada Gminy Mierzecice

uchwala co następuje

1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy na rok 2004 o kwotę 60.203,-zł / Słownie zł: Sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzy /

     Dział 758 - Różne rozliczenia 60.203,-zł
                     Część oświatowa ogólnej  60.203,-zł

     Plan dochodów po zmianach - 10.197.795,-zł

2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2004 o kwotę 60.203,-zł / Słownie zł: Sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzy /

     Dział 801 - Oświata i wychowanie 60.203,-zł
     Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 60.203,-zł

     Wydatki bieżące 60.203,-zł
     w tym :
     wynagrodzenia osobowe pracowników 60.230,-zł

     Plan wydatków po zmianach - 10.364.795,-zł

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.04.2004 13:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.04.2004 13:32 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
26.04.2004 13:30 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)