Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004.

­

Uchwała Nr XVII / 110 / 2004

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 23 stycznia 2004 r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2004.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51, 52, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 109, 111, 112, 116, 124 ustawy z dnia 26 listopada  1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. /

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1

1. Ustala się dochody gminy na rok 2003 w wysokości 10.166.718,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki gminy na rok 2004 w wysokości 10.333.718,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Niedobór budżetowy w kwocie 167.000,- zł pokryt zostanie z kredytu bankowego.

§ 2

Tworzy sie rezerwę ogólną w kwocie 1.000,- zł.

§ 3

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w wysokości:

    - przychody :  1.847.000,- zł

    - wydatki : 1.842.490,- zł

    zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska  w wysokości:

     - przychody : 20.000,- zł

     - wydatki : 80.000,- zł

     zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych jednostek budżetowych w wysokości:

     - przychody : 53.460,- zł

     - wydatki : 82.720,-zł

     zgodnie z załacznikiem Nr 4.

4. Ustala się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 536.771,- zł i rozchody w kwocie 369.711,- zł zgodnie z załacznikiem Nr 7.

§ 4.

Wprowadza sie do budżetu gminy dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 302.913,- zł zgodnie z załacznikiem Nr 5 oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 76.189,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 130.000,-zł.

§ 6.

Upoważnia się Wójta Gminy Mierzęcice do jednorazowego zaciągnięcia długu oraz spłat zobowiązań gminy do kwoty 1.000.000,-zł.

§ 7.

Upowaznia się Wójta Gminy Mierzęcice do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie wystepującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy do kwoty 400.000,- zł.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy Mierzęcice do dokonania przeniesień w wydatkach w ramach działu pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

§ 9.

Upoważnia Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na lokatach krótkoterminowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.04.2004 12:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.04.2004 12:47 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
26.04.2004 12:44 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
26.04.2004 12:27 Dodano załącznik "Załącznik nr 7" (Przemysław Krawczyk)
26.04.2004 12:27 Dodano załącznik "Załącznik nr 6" (Przemysław Krawczyk)
26.04.2004 12:26 Dodano załącznik "Załącznik nr 5" (Przemysław Krawczyk)
26.04.2004 12:25 Dodano załącznik "Załącznik nr 4" (Przemysław Krawczyk)
26.04.2004 12:24 Dodano załącznik "Załącznik nr 3" (Przemysław Krawczyk)
26.04.2004 12:22 Dodano załącznik "Załącznik nr 2" (Przemysław Krawczyk)
26.04.2004 12:20 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)