OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ooś,  Wójt Gminy Mierzęcice

zawiadamia,

że na wniosek Inwestora z dnia 12.10.2020 r. (złożony do tut. Urzędu w dniu 14.10.2020 r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 104a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), t.j. chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w pkt 103:

 1. w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP i mniejszej niż 210 DJP - jeżeli ta działalność będzie prowadzona:
  • w odległości mniejszej niż 210 m od:
  • terenów lub gruntów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. mieszkaniowych, rolnych zabudowanych zajętych pod budynki mieszkalne, innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych lub w trakcie zabudowy, rekreacyjno - wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone,
  • zrealizowanego, realizowanego lub planowanego przedsięwzięcia chowu lub hodowli zwierząt innych niż norki, w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP,
  • na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie wydaje się po zaciągnięciu opinii następujących organów (zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4  ww. ustawy):

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach;
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej,
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Katowicach.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków. Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcicepok. nr 4, tel. (32) 288 79 00 wew. 221 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu).  

Dane dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, zgodnie z art. 21 i art. 129 ust. 1 ustawy ooś, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy Mierzęcice www.ekoportal.pl oraz w bazie danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dostępnej pod adresem http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home (informacje o prowadzonym postępowaniu w ww. bazie, można wyszukać poprzez wpisanie w zakładce „Przeglądanie” numeru sprawy GK.6220.0008.2020).

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś,  niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na:

 • tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95,
 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl
 • stronie interentowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl
 • tablicach ogłoszeń w sołectwie Toporowice.

Zgodnie z art. 49 Kpa, niniejsze obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.    


/-/ z up. Wójta
mgr inż. Iwona Kłys
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:23.10.2020 13:06
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:23.10.2020 13:19