Mierzęcice, dnia 16.10.2020 r.

Nr GK.6220.0007.2020


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 64 ust.1 pkt 1,2 i 4 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.), zwanej dalej „ooś” oraz postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, nr SKO.OSW/41.9/290/2020/7896/RN z dnia 15.07.2020 r., Wójt Gminy Mierzęcice

zawiadamia

strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik, gmina Bobrowniki, wystąpiono o wydanie opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, do:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Katowicach.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Elektrownia PV Rogoźnik Sp. z o.o. Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa.
Przedsięwzięcie zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz .U. z 2019 r., poz.1839), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może zostać ustalony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Strony prowadzonego postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Mierzęcice, 42-460 Mierzęcice ul. Wolności 95 (pok. nr 4), w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu).

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś,  niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości, przez zamieszczenie:

 1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95,
 2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl
 3. na stronie interentowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl,
 4. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bobrowniki przy ul. Gminnej 8,
 5. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.bobrowniki.pl/, 
 6. na stronie interentowej Urzędu Gminy Bobrowniki: www.bobrowniki.pl
 7. w miejscu planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kpa, niniejsze obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.     


PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 19.10.2020 r.

 

/-/ z up. Wójta
mgr inż. Iwona Kłys
Zastępca Wójta

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące o wystąpieniu o wydanie opinii w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla zadania polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Iwona Kłys
Data publikacji:19.10.2020 13:16
Informację aktualizował:Iwona Kłys
Data aktualizacji:24.11.2020 09:47