Mierzęcice, dnia 13.10.2020 r.

Nr GK.6220.0007.2020


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.), zwanej dalej „ooś” oraz postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, nr SKO.OSW/41.9/290/2020/7896/RN z dnia 15.07.2020 r., Wójt Gminy Mierzęcice

zawiadamia strony postępowania,

że sprawa z wniosku Elektrowni PV Rogoźnik Sp. z o.o. Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa złożonego w dniu 13.02.2020 r. (uzupełnionego w dniach 24.08.2020 r., 14.09.2020 r. i 07.10.2020 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik, gmina Bobrowniki, nie może zostać załatwiona w ustawowym terminie.
Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność uzupełniania przedłożonej dokumentacji przez Inwestora oraz oczekiwanie na opinię o zgodności przedsięwzięcia  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Niezwłocznie po uzupełnieniu dokumentacji, organ wystąpi o opinię do właściwych organów, w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś.
W związku z powyższym wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.12.2020r.

W świetle art. 36 Kpa, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.
Pouczenie: Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy  w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie  z art. 36 §1 (bezczynność), postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się  do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (art. 37 §1 pkt 1 i 2, §2 i §3 pkt 1 Kpa).

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś,  niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości, przez zamieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95,
  2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl
  3. na stronie interentowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl
  4. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bobrowniki przy ul. Gminnej 8,
  5.  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.bobrowniki.pl/
  6.  na stronie interentowej Urzędu Gminy Bobrowniki www.bobrowniki.pl
  7. w miejscu planowanej inwestycji.


Zgodnie z art. 49 Kpa, niniejsze obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.     


PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 14.10.2020 r.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik, gmina Bobrowniki.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Iwona Kłys
Data publikacji:14.10.2020 11:11
Informację aktualizował:Iwona Kłys
Data aktualizacji:14.10.2020 16:38