Mierzęcice, dnia 18.09.2020 r.


Nr GK.6220.0007.2020


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach postanowieniem z dnia 8 maja 2020 r. wyznaczyło Wójta Gminy Psary do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik, gmina Bobrowniki. Po analizie dokumentów dotyczących ww. inwestycji Wójt Gminy Psary wystąpił  o wyznaczenie innego organu do rozpatrzenia wniosku.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, na wniosek Wójta Gminy Psary postanowieniem nr SKO.OSW/41.9/290/2020/7896/RN z dnia 15 lipca 2020 r. wyznaczyło do prowadzenia postępowania i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik, gmina Bobrowniki, Wójta Gminy Mierzęcice.
Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Mierzęcice

zawiadamia,

że na wniosek Elektrowni PV Rogoźnik Sp. z o.o. Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa złożony w dniu 13.02.2020 r. (uzupełniony w dniach 24.08.2020 r., 14.09.2020 r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik, gmina Bobrowniki.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 54 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), t.j. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie wydaje się po zaciągnięciu opinii następujących organów (zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4  ww. ustawy):
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach;
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej,
• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Katowicach.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków. Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.


Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice      pok. nr 4, tel. (32) 288 79 00 wew. 221 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek    i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu).  

Dane dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, zgodnie z art. 21 i art. 129 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy Mierzęcice www.ekoportal.pl oraz w bazie danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dostępnej pod adresem bazaoos.gdos.gov.pl   

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś,  niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na:
    •  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95,
    • stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.mierzecice.bip.info.pl
    • stronie interentowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl
    •  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bobrowniki przy ul. Gminnej 8,
    • stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.bobrowniki.pl/
    • stronie interentowej Urzędu Gminy Bobrowniki www.bobrowniki.pl
    • w miejscu planowanej inwestycji


Zgodnie z art. 49 Kpa, niniejsze obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.     

 


/-/ z up. Wójta


mgr inż. Iwona Kłys
Zastępca Wójta

 

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 22.09.2020 r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o mocy do 25 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 195/1, 470/2, 469/2, 353, 355/1 położonych w obrębie Rogoźnik, gmina Bobrowniki.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Iwona Kłys
Data publikacji:22.09.2020 12:52
Informację aktualizował:Iwona Kłys
Data aktualizacji:22.09.2020 13:01