Mierzęcice, dnia 14.09.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mierzęcice Uchwały Nr XLI/310/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.

Przedmiotowa zmiana Studium zostanie sporządzona dla terenów położonych na granicy Sadowia i Mierzęcic, po północnej stronie ul. Dworskiej i ul. Kościuszki.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie, w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, w terminie do dnia 05.10.2020 r.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice (pokój nr 3), ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@mierzecice.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, udostępniona jest m in. na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice (www.mierzecice.pl), w zakładce „Planowanie przestrzenne” i w Biuletynie Informacji Publicznej (Ochrona Danych Osobowych).

Z up. Wójta Gminy Mierzęcice
/-/ mgr inż. Iwona Kłys
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:14.09.2020 14:11
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:14.09.2020 14:11