Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch mostów przez rzekę Pagor w ciągu drogi krajowej Nr 86 w miejscowości Goląszka”

Mierzęcice, dnia 28.07.2020 r.

GK.6733.0008.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 17.07.2020 r., na wniosek z dnia 14.07.2020 r. (uzupełniony dnia 27.07.2020 r.) złożony przez Pełnomocnika Panią Barbarę Śliwka, reprezentującą PROMOST – WISŁA Sp. z o.o., w imieniu Inwestora, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach – 40-017 Katowice ul. Myśliwska 5, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • „Budowa dwóch mostów przez rzekę Pagor w ciągu drogi krajowej Nr 86 w miejscowości Goląszka”

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek nr geod. 1675/1, 1674/1, 1673/1, 1798/1, 1794, 1793, 1792, 1791/1 obręb Toporowice (Gmina Mierzęcice).

W ramach zamierzenia budowlanego zostaną wykonane następujące zadania:

  • rozbiórka istniejącego mostu w ciągu jedni prawej drogi krajowej nr 86 w km 5+080,98 nad rzeką Pagor w km 1+305,03 jej biegu w gminie Mierzęcice w miejscowości Toporowice,

  • budowa nowego mostu w ciągu jedni prawej drogi krajowej nr 86 w km 5+080,98 nad rzeką Pagor w km 1+305,03 jej biegu w gminie Mierzęcice w miejscowości Toporowice,

  • przebudowa drogi krajowej nr 86 (jezdnia prawa) na dojazdach do mostu wraz z infrastrukturą drogową,

  • przebudowa skarp i brzegów wraz z budową umocnienia skarp i brzegów koryta rzeki Pagor związana z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu,

  • budowa kanału technologicznego w ciągu drogi krajowej nr 86 w zakresie opracowania.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00, oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie.

Wobec powyższego, strony zostają zawiadomione o wszczęciu postępowania poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Wójta Gminy Mierzęcice
/-/ mgr inż. Iwona Kłys
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch mostów przez rzekę Pagor w ciągu drogi krajowej Nr 86 w miejscowości Goląszka”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.07.2020 14:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż