Uchwała Nr XXVI/152/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.


     Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, art. 51, 52, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ art. 165, 167, 184, 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala co, następuje:  1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 16.750,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Plan dochodów po zmianach – 18.145.876,61 zł  1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 16.750,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100 złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.


  1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 127.500,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Plan wydatków po zmianach18.872.532,61 zł

  1. Dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wydatków poprzez dokonanie przeniesień między działami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.


  1. Zmniejszyć przychody budżetu gminy na 2008 rok o kwotę 127.500,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 zł)

    • § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów  na rynku krajowym 127.500,00 zł

Plan przychodów po zmianach – 4.999.099,00 zł

  1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:06.01.2009 12:17
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:07.01.2009 11:52