Uchwała Nr XXVI/153/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: ustalenia wykazu wydatków w budżecie gminy na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala:

§ 1


Ustala się wykaz wydatków w budżecie gminy na 2008 rok, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz ostateczny termin realizacji wydatków ujętych w tym wykazie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.


§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie gminy na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:06.01.2009 12:10
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:07.01.2009 11:48