U c h w a ł a Nr XXVI/158/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2008 r.w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.       Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./


Rada Gminy Mierzęcice

u c h w a l a

§ 1.

Przyjąć roczny Program współpracy Gminy Mierzęcice na rok 2009 rok z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:06.01.2009 11:52
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:06.01.2009 12:06