UCHWAŁA Nr XXVI/155/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

w sprawie:  zmiany uchwały Nr XII/66/2007 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 10 października 2007 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji budynków indywidualnych, realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mierzęcice”

 

          Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z pkt. 10.4.3 Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mierzęcice przyjętego Uchwałą Nr XLIII/290/2006 Rady Gminy Mierzęcice w dniu 16 października 2006 r.

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1

Dokonać zmian załącznika do uchwały Nr XII/66/2007 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 10 października 2007 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji budynków indywidualnych, realizowanych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mierzęcice” poprzez skreślenie ppkt. 2.3. w § 5 oraz poprzez dodanie w § 4 pkt. 4 drugiego zdania o treści: „W przypadku zrealizowania wariantu 1 lub 2 dopuszcza się złożenie drugiego wniosku, na realizację wariantu 5”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/66/2007 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 10 października 2007 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji budynków...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:06.01.2009 09:03
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:06.01.2009 09:03