Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice

 

Informacja
 

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż od dnia 24 marca 2020 r. do 30 marca 2020 r. prowadzone będą konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice

Konsultacje będą przeprowadzane w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków”, stanowiącym załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0050.262.2020 z dnia 16 marca 2020 r.

Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice.

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice umieszczono informację o prowadzonych konsultacjach ze wskazaniem, że projekt uchwały jest dostępny do wglądu w Referacie Gospodarki (pok nr 4).

Wypełnione formularze należy składać do dnia 30 marca 2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@mierzecice.pl

Formularze anonimowe lub niezawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.03.2020 10:07