Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 20/0,4kV, budowa sieci elektroenergetycznej SN 20kV oraz nN 0,4kV przy ul. Czerwonego Zagłębia w miejscowości Toporowice, obręb Toporowice”

Mierzęcice, dnia 16.03.2020 r.

GK.6733.0016.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wydanym postanowieniu uzgadniającym
lokalizację inwestycji celu publicznego
oraz o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1, art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

z a w i a d a m i a m

o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego przez:

  • Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach
    postanowienie GL.ZPU.611.1.2020.MB/RKW-2020-56 z dnia 03.01.2020 r.

dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 20/0,4kV, budowa sieci elektroenergetycznej SN 20kV oraz nN 0,4kV przy ul. Czerwonego Zagłębia w miejscowości Toporowice, obręb Toporowice”

dla zadania inwestycyjnego:

Zasilanie domów jednorodzinnych w Toporowicach przy ul. Czerwonego Zagłębia”

którego Inwestorem jest TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 31-035 Kraków ul. Podgórska 25A

przewidzianego do realizacji na terenie działki o nr geod. 106, 35/5, 35/6 k.m. 1, obręb Toporowice (Gmina Mierzęcice).

Ponadto, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, przedmiotowa inwestycja została uzgodniona przez:

  • Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach
    pismo nr OS-DL.404.904.2019.10(AK) z dnia 16.03.2020 r.

Jednocześnie informuję, iż postępowanie dowodowe w sprawie wniosku z dnia 12.12.2019 r. (data wpływu: 13.12.2019 r.), złożonego przez Pełnomocnika Pana Marka Gosławskiego, w imieniu Inwestora, o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia zostało zakończone.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 228 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00, oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00, w terminie 3 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 73 § 1 K.p.a. strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania dowodowego.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wydanym postanowieniu uzgadniającym lokalizację inwestycji celu publicznego oraz o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 20/0,4kV, budowa sieci elektroenergetycznej SN 20kV oraz nN 0,4kV przy ul. Czerwonego Zagłębia w miejscowości Toporowice, obręb Toporowice”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.03.2020 13:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż