Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Toporowicach ul. Mostowa / Urocza”

Mierzęcice, dnia 13.03.2020 r.

GK.6733.0003.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24.02.2020 r., na wniosek z dnia 20.02.2020 r. (uzupełniony i zmodyfikowany dnia 10.03.2020r.) złożony przez Pełnomocnika Panią Annę Kozłowską, reprezentującą PE-HYDRO-GAZ S.C., w imieniu Inwestora, którym jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - 33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 16, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

  • „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Toporowicach ul. Mostowa / Urocza”

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek nr geod. 214/10, 214/9, 245/3, 239/4 k.m. 2 obręb Toporowice (Gmina Mierzęcice).

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mierzęcice, pok. nr 3, tel. (32) 288-79-00 w. 228 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00, oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie.

Wobec powyższego, strony zostają zawiadomione o wszczęciu postępowania poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mierzęcice,
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice: www.mierzecice.bip.info.pl

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Toporowicach ul. Mostowa / Urocza”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.03.2020 13:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż