Uchwała Nr XXV/148/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 listopada 2008 rokuw sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Mierzęcice.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 w związku z art. 7 ust.1 pkt 14 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 28 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 z późn. zm.),


Rada Gminy

Mierzęcice

§ 1


Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Mierzęcice, w wysokości:

  1. 9,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym,
  2. 5,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:04.12.2008 12:32
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:04.12.2008 12:32