UCHWAŁA Nr XXV/149/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie:  zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.  24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1

Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach obowiązującą na terenie Gminy Mierzęcice, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. – stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.12.2008 10:17
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.12.2008 12:20