UCHWAŁA NR XXV/150/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 listopada 2008 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mierzęcice


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwala

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 3089/1 k. m. 15 o powierzchni 836 m2, nr 3089/3 k. m. 15 o powierzchni 668 m2, nr 3089/4 k. m. 15 o powierzchni 671 m2, nr 3089/5 k. m. 15 o powierzchni 769 m2, nr 3089/6 k. m. 15 o powierzchni 932 m2 wchodzących w skład nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą KW Nr 45847.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twradoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.12.2008 10:11
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.12.2008 10:12