Uchwała Nr XXV/144/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 listopada 2008 r.


w sprawie: uchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 , art. 7 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)


Rada Gminy Mierzęcice

u c h w a l a:

§ 1.


Stawki podatku od nieruchomości na rok 2009:


1. Od gruntów:

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,72 zł

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1 ha powierzchni 3,90 zł

c/ oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” od 1 m² powierzchni 0,01 zł

d/ zajętego na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,30 zł

e/ pozostałych gruntów od 1 m² powierzchni 0,20 zł


2. Od budynków lub ich części:

a/ mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej 0,60 zł

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² 17,50 zł

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej 9,24 zł

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej 4,00 zł

e/ zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej 6,00 zł

f/ domków rekreacyjnych, letniskowych i pensjonarskich od 1 m² powierzchni użytkowej 6,50 zł

g/ garaży od 1 m² powierzchni użytkowej 4,50 zł

h/ pozostałych budynków od 1 m² powierzchni użytkowej 4,00 zł


3. Od budowli – 2% ich wartości.

§ 2

Stawki opłat lokalnych na 2009 rok:


1. Opłata targowa za 1 dzień:

a/ ze stoiska, straganu 15,00zł
b/ z ręki 10,00zł
c/ z kiosku 5,00zł

§ 3

Zwalnia się:

a/ w podatku od nieruchomości:

- budynki lub ich części zajęte na potrzeby zdrowia finansowane przez samorządowe jednostki organizacyjne, budynki zajęte na działalność statutową OSP, budynki zakładów budżetowych powołanych przez Radę Gminy, budynki zajęte przez samorządowe instytucje kultury z wyjątkiem części wynajmowanych, wydzierżawionych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej,

- grunty: zajęte pod budynkami zwolnionymi uchwałą Rady Gminy, cmentarzami.


b/ z opłaty targowej – rolników Gminy Mierzęcice sprzedających własne płody rolne.


§ 4.


Ustala się pobór podatków i opłat:

a/ opłata targowa pobierana przez inkasenta – wynagrodzenie dla inkasenta 10 % od zebranych kwot;


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.12.2008 09:30
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.12.2008 09:30