Uchwała Nr XXV/146/2008
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie: uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (teks jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice

u c h w a l a:

§ 1


Uchwala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2009:

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton


Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i nie mniej niż 12

600,- zł

900,- zł

1200,- zł

b/ równej lub wyższej niż 12 ton


Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zwieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

 

 

12

13

910,- zł

960,- zł

13

14

970,- zł

1.020,- zł

14

15

1.020,- zł

1.140,- zł

15


1.360,- zł

1.480,- zł

Trzy osie

 

 

12

17

1.460,- zł

1.570,- zł

17

19

1.470,- zł

1.600,- zł

19

21

1.680,- zł

1.790,- zł

21

23

1.700,- zł

1.820,- zł

23

25

2.130,- zł

2.240,- zł

25


2.140,- zł

2.260,- zł

Cztery osie i więcej

 

 

12

25

2.140,- zł

2.260,- zł

25

27

2.150,- zł

2.260,- zł

27

29

2.260,- zł

2.300,- zł

29

31

2.370,- zł

2.690,- zł

31


2.410,- zł

2.690,- zł


2/ Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a/ od 3,5 i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita do 7 t 1.230,- zł
Dopuszczalna masa całkowita powyżej 7 t i poniżej 12 t 1.640,- zł


b/ równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zwieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

 

 

12

25

1.690,- zł

1.810,- zł

25

31

1.800,- zł

1.930,- zł

31

36

1.930,- zł

2.040,- zł

36


2.040,- zł

2.060,- zł

Trzy osie

 

 

12

40

1.920,- zł

2.030,- zł

40

44

2.260,- zł

2.600,- zł

44


2.260,- zł

2.600,- zł


3/ Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 900,- zł

4/ Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkoowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego


Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zwieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

 

 

12

25

740,- zł

850,- zł

25


800,- zł

910,- zł

Dwie osie

 

 

12

28

1.020,- zł

1.130,- zł

28

33

1.080,- zł

1.190,- zł

33

38

1.360,- zł

1.480,- zł

38


1.810,- zł

1.930,- zł

Trzy osie i więcej

 

 

12

38

1.020,- zł

1.140,- zł

38


1.380,- zł

1.480,- zł

5/ Autobusy
Mniej niż 30 miejsc 1.120,- zł
Równej lub większej niż 30 miejsc 1.770,- zł

§ 2.


Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do mniej niż 12 ton wykorzystywane wyłącznie na cele rolnicze przez podatników podatku rolnego. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek rolnika.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Twardoch      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.12.2008 09:23
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.12.2008 09:23